Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Trans Kinetik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78 (zwana dalej Administratorem lub Usługodawcą) . Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pana/ Pani danych osobowych i przysługujących w związku z nim Panu/ Pani prawach znajdzie Pan/Pani w niniejszej Polityce Prywatności

1. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Klientów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży realizowanego przez Usługodawcę będą przetwarzane i wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celach:

a) wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;

c) o ile Klient wyrazi zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) – wysyłanie newslettera;

d) założenia i obsługi Konta Klienta.

e) zawarte w plikach Cookies w celu optymalizacji korzystania przez Klienta z witryny internetowej https://www.modlinbus.pl/ w celu wyświetlania Klientowi spersonalizowanej reklamy. Przy czym optymalizacja korzystania z witryny internetowej oraz spersonalizowana reklama oparta jest na przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Dane osobowe podlegają profilowaniu do celów marketingowych, analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań Klientów.

f) odpowiedzi na zapytania zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora, w szczególności przez e-mail kontaktowy info@modlinbus.pl

g) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami

2. Administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, g powyżej jest Usługodawca.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. a, d, f - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO).
 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. b – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. c – zgoda na przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. e – zgoda na przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy w postaci zapewnienia optymalizacji korzystania z witryny internetowej modlibnus.pl i w postaci marketingu usług i produktów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. g –realizacja prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe:

 • dla realizacji celu wskazanego w ust. 1 lit. a będą przetwarzane do dnia realizacji przewozu, na który zakupiono bilet.
 • dla realizacji celu wskazanego w ust. 1 lit. b będą przetwarzane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • dla realizacji celu wskazanego w ust. 1 lit. c będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności w zakresie przewozu osób, chyba że osoba, której dane dotyczą, wcześniej cofnie zgodę na ich przetwarzanie.
 • dla realizacji celu wskazanego w ust. 1 lit. d będą przetwarzane do momentu usunięcia Konta Klienta.
 • dla realizacji celu wskazanego w ust. 1 lit. e będą przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, chyba że Klient wcześniej cofnie zgodę na ich przetwarzanie bądź zgłosi wobec ich przetwarzania sprzeciw.
 • dla realizacji celu wskazanego w ust. 1 lit. f będą przetwarzane przez trzy miesiące od udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na zapytanie.
 • dla realizacji celu wskazanego w ust. 1 lit. g będą przetwarzane przez okresy terminów przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Administratorowi bądź mogących przysługiwać przeciwko Administratorowi.

7. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych jej danych osobowych, ich uzupełnienia, ich uaktualnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Przekazanie danych osobowych:

 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. a przez Klienta Usługodawcy następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie transakcji przez internetowy system sprzedaży.
 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. c przez Klienta Usługodawcy następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych nie uniemożliwia przeprowadzenie transakcji przez internetowy system sprzedaży, a skutkuje brakiem możliwości wysłania do Klienta newslettera.
 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. d przez Klienta Usługodawcy następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia założenie Konta Klienta.
 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. e przez Klienta Usługodawcy następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych będąca skutkiem braku zgody na korzystanie z plików Cookies uniemożliwi optymalizację dla Klienta korzystania z witryny internetowej https://www.modlinbus.pl/ oraz uniemożliwi wyświetlanie Klientowi spersonalizowanej reklamy, jednak nie uniemożliwi korzystania z tej witryny internetowej.
 • w przypadku wskazanym w ust. 1 lit. f przez Klienta Usługodawcy następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie Klienta.

12. Ochrona poufności haseł i nazw użytkownika potrzebnych do logowania w internetowym systemie sprzedaży jest obowiązkiem każdego Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Klienta hasła i nazwy użytkownika osobom trzecim. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich przypadkach wykorzystania haseł i nazw użytkownika należących do Klienta przez nieuprawnione osoby trzecie oraz o wszelkich innych przypadkach naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu w związku z korzystaniem z internetowego systemu sprzedaży biletów.

13. Administratorem danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności, któremu przekazywane są dane osobowe Klientów, jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Trans Kinetik Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie.

§1 Definicje

1.Administrator oznacza TRANS KINETIK Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22a lok. 78, 01-471 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS: 0000643331, NIP: 5222995983, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.

2.Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.Cookies Administratora oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.Serwis oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.modlinbus.pl.

5.Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

6.Użytkownik oznacza osobę odwiedzająca i korzystająca z Serwisu

§2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Funkcjami takimi są optymalizacja działania Serwisu dla Użytkownkia oraz wyświetlanie spersonalizowanych dla Użytkownika treści reklamowych.

3.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żądnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

§3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji

4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.